ETEÇOM VE GOBDÖ-2-TV Uygulayıcı Sertifika Programı

0
1536

1. EĞİTİM
ETEÇOM (ETKİLEŞİM TEMELLİ ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE PROGRAMI) UYGULAMACI SERTİFİKASI KURSU

EĞİTİMİN AMACI:
ETEÇOM, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı uygulama konusunda yeterlilik, yetkinlik kazanmak.

EĞİTİMİN TANITIMI:

ETEÇOM’un açılımı nedir?:
ETEÇOM, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının kısaltılmış adıdır. Orijinal adı Responsive Teaching Program (RT)’dır.
ETEÇOM nasıl bir programdır?: 
ETEÇOM, ilişki-temelli yaklaşıma (Relationship-Based Approach) dayalı bir programdır. Floortime, DIR, Denver Modeli ve ETEÇOM (Responsive Teaching; http://www.responsiveteaching.org/) gibi ilişki temelli uygulamalar birincil bakıcının (ebeveyn ya da uzman/eğitimci) çocuğu ile etkileşiminin niteliğini geliştirmeye ve dolayısı ile çocuğun gelişimini (bilişsel, sosyal-duygusal ve iletişim) desteklemeyi hedefler.
ETEÇOM’u kimler nerede geliştirmiştir?
Çocuk gelişimine ve ebeveyn-çocuk gelişimi, ebeveynin yanıtvericiliği üzerine yıllardır yapılan çalışmalar temelinde ETEÇOM, ABD’’de Prof. Gerald Mahoney ve Prof. James MacDonald tarafından 2006 yılında program haline getirilmiştir. Programın Türkiye’deki telif hakları MAYA AKADEMİ ve eğitim verme yetkisi Doç. Dr. İbrahim H. Diken’e verilmiştir.
ETEÇOM’un bilimsel dayanağı var mıdır?
ETEÇOM’un etkiliği farklı yetersizliği olan ya da gelişimi risk altında olan 0-6 yaş arasındaki çocuklar ve ebeveynleri ile ABD; Kore ve Türkiye’de sınanmış ve sınanmaya devam etmektedir. Bu çalışmalar temelinde günümüze kadar yapılan ETEÇOM çalışmaları Down Sendromu, Otistik bozukluk (Otizm), Serebral Palsi, Zihinsel Yetersizlik, Gecikmiş Dil ve Konuşma, Nedeni belli olmayan Gelişimsel Gerilik, Pramatüre/Düşük Doğum Ağırlığı gibi farkı durumları olan çocuklar ve ebeveynleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, ABD’de Ulusal Otizm Merkezi (National Autism Center)’nin 2009 yılında yayımlanan raporuna göre ilişki temelli uygulamalar (ETEÇOM-RT gibi) umut vadeden uygulamalar arasında yer almaktadır.
ETEÇOM nasıl uygulanır?
ETEÇOM, oldukça sistematik, takibi ve uygulaması kolay bir programdır. Programın uygulamacı sertifikasını alan uzman/eğitimci ister kendisi çocuk ile uygulayabilir ister ise çocuğun birincil bakıcısı ile uygulayabilir. Programın ister ister kurumda uygulama seçeneği olmasından dolayı ETEÇOM, ev ya da kurum merkezli bir erken müdahale programıdır.
ETEÇOM programı neleri kapsar?
ETEÇOM’un hedefi uzman/eğitimci ya da ebeveynin etkileşimsel davranışlarını geliştirerek, çocuğun bilişse, iletişim ve sosyal duygusal gelişim alanlarında 16 temel davranışı kazanmasını ya da geliştirmesini hedefler. ETEÇOM’da 16 temel davranışı kazandırmaya yönelik 66 öğretimsel strateji ebeveyne/uzmana/eğitimciye öğretilir. 66 strateji ile de ilişkili tartışma noktaları bu temel davranış ve stratejilerin mantığını açıklar. ETEÇOM haftada 1-2, 1-1.30 saatlik oturumlar şeklinde düzenlenir. Her oturumda 1-2 strateji çalışılır. Yaklaşık 6 ay içerisinde programdaki stratejiler tamamlanır ve çocuğun gelişimden anlamlı gelişmeler gözlenebilir. Aşağıdakiler ETEÇOM kapsamında yer alır ve sertifika alma sürecinde nasıl kullanılacakları uygulamacılara öğretilir:
ETEÇOM ÖĞRETİMSEL STRATEJİLERİ: Çocuğun 16 temel davranışı kazanmasına ya da geliştirmesini destekleyici uzmanın/ebeveynin ya da eğitimcinin çocukla kullanacağı 66 öğretimsel strateji ve pratik öneriler…
ETEÇOM TARTIŞMA NOKTALARI: 16 temel davranış, 66 strateji ile ilişkili ve bunların neden önemli olduğunu ebeveyne/uzmana/eğitimciye açıklayan 130 tartışma noktası ve açıklamaları…
ETEÇOM EYLEM PLANI: Oturumlarda öğretilen stratejilerin farklı ortam ve durumlarda nasıl kullanılabileceğine dair her oturum sonunda ebeveyn ile geliştirilen eylem planı….
ETEÇOM TEMEL DAVRANIŞ SEÇİCİ: Hangi temel davranışın seçilmesine yardım edici ETEÇOM TEMEL DAVRANIŞ SEÇİCİ FORMU…
ETEÇOM TEMEL DAVRANIŞ PROFİLİ: Çocuğun ilgili temel davranışta ilerlemesini değerlendirmeye yönelik geliştirilmiş ölçek…
ETEÇOM OTURUM KILAVUZU: ETEÇOM oturumlarını düzenlemede dikkat edilecek noktaları ortaya koyan rehber…
ETEÇOM OTURUM PLANI: ETEÇOM oturumunun amaçlarını ve işleyişini düzenleyene uygulamacının oturumu yönetmesine yardım eden rehber plan…
ETEÇOM PLANLAMA VE İZLEME FORMU: ETEÇOM stratejilerinin, tartışma noktalarının ve temel davranış profile puanlarının kaydedildiği ETEÇOM’un ve çocuğun ilerlemesinin izlendiği planlama ve izleme formu…
ETEÇOM PROGRAMININ UYGULANMASI: ETEÇOM programının nasıl uygulanacağını aşama aşama açıklayan bilgilendirici rehber …
ETEÇOM Uygulamacı Sertifikası nasıl alınır?
ETEÇOM Uygulamacı Sertifikası, 0-6 yaş yetersizliği olan ya da gelişim geriliği riski altındaki çocuklve ebeveynleri ile çalışan/çalışacak olan ve sertifika eğitimini alan eğitimciler/uzmanlara (örn., özel eğitim öğretmeni/uzmanı, psikolog, psikolojik danışman ve rehber öğretmen, sosyal hizmet uzmanı (sosyal çalışmacı), çocuk gelişimi mezunu, okulöncesi öğretmeni, sınıf öğretmeni, fizyoterapist) ETEÇOM Uygulamacı Sertifikası verilir.
ETEÇOM Uygulamacı Sertifikası kurs süresi ne kadardır?
ETEÇOM kursu toplam 8 saat sürmekte, kurs sonunda kursa katılan adaylar ETEÇOM’u uygulamaya ilişkin tüm içeriği uygulamalı bir şekilde video desteğiyle öğrenmekte ve ETEÇOM’u uygulamaya yetkin hale gelmektedir.

2.EĞİTİM

GiLLiAM OTİSTİK BOZUKLUK DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ-2-TÜRKÇE VERSİYONU (GOBDÖ-2-TV) KURSU

EĞİTİMİN AMACI:
Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV) uygulama değerlendirme ve raporlama konusunda yeterlilik, yetkinlik kazanmak.

EĞİTİMİN TANITIMI:
Bu kursun sonunda katılımcı;
a. Otistik bozukluk (otizm) hakkında güncel bilgiler edinecek,
b. Otistik bozukluğun değerlendirilmesi konusunda bilgi dağarcığını geliştirecek,
c. GOBDÖ-2-TV’nin genel ve teknik özelliklerini kavrayacak,
d. GOBDÖ-2-TV’nin kullanımını öğrenecek ve puanlanmasını yapabilecektir.

Kursun sonunda katılımcılara “GOBDÖ-2-TV BİREYSEL KULLANIM BELGESİ”, “GOBDÖ-2-TV KULLANIM KILAVUZU” ve “100 adet GOBDÖ-2-TV PUANLAMA FORMU”nun yer aldığı GOBDÖ-2-TV KİT’i verilecektir.

Kurs GOBDÖ-2-TV ile ilgili teorik ve uygulamalı şeklinde iki aşamalı gerçekleştirilecektir. Teorik bölümde Otistik Bozukluk ve GOBDÖ-2-TV hakkında detaylı bilgiler yer alacak, uygulamalı bölümde ise GOBDÖ-2-TV’nin uygulanması ve puanlanması çalışmaları yer alacaktır.

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ-2; Gilliam Autism Rating Scale-2) otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin farklı amaçlar için değerlendirilmesini sağlayan bir derecelendirme ölçeğidir. GOBDÖ-2-TV; (a) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama, (b) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama, (c) Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaçları belirleme, (d) Davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme, (e) Ağır düzeydeki davranış problemlerini değerlendirme ve (f) Bilimsel araştırmalar için veri toplama amaçları için kullanılabilir. GOBDÖ-2-TV; Stereotip Davranışlar, İletişim ve Sosyal Etkileşim ile ilgili olmak üzere spesifik, gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışları içeren maddelerin yer aldığı üç alt ölçekten oluşmaktadır. Her alt ölçekte 14 olmak üzere GOBDÖ-2-TV’de toplam 42 madde yer almaktadır. Maddeler görüşe dayalı dörtlü bir derecelendirme ile puanlanmaktadır. GOBDÖ-2-TV’de ayrıca 3 yaşından önce gelişimsel gecikmeyi sınayan Ebeveyn Görüşmesi formu ve birey hakkında daha detaylı bilgi almayı amaçlayan açık uçlu sorular yer almaktadır. GOBDÖ-2-TV’nin değerlendirmesi sonucu birey zeka testlerinde olduğu gibi Otistik Bozukluk İndeksi (Puanı) adı verilen standart bir puan elde etmektedir. GOBDÖ-2-TV’de yer alan maddeler DSM-IV-TR (2000) ve Amerika Otizm Topluluğu’nun (2003) tanımları temelinde geliştirilmiştir.

GOBDÖ-2-TV’nin Türkiye standardizasyon çalışması 3 aşamalı bir süreci içermiştir. Birinci aşamada ölçeğin dil ve kavram eşitliği 6 bağımsız uzmanın görüşü temelinde sağlanmıştır. İkinci aşamada GOBDÖ-2-TV’nin pilot çalışması Türkiye’nin farklı illerinde (Eskişehir, Denizli, Sakarya, İzmir, İstanbul, Bursa, Antalya, Adana ve Diyarbakır) bulunan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine devam eden toplam 436 otistik bozukluk tanısı almış birey üzerinde yapılmıştır. GOBDÖ-2-TV’nin standardizasyonu için ana çalışma, yaşları 3-23 arasında değişen otistik bozukluk tanısı almış, Türkiye’nin farklı illerinde (21 il) yaşayan 1191 çocuk ve ergen üzerinden yapılmıştır. GOBDÖ-2-TV standardizasyon çalışması sonucu elde edilen geçerlik ve güvenirlik bulguları GOBDÖ-2-TV’nin uygun psikometrik özellikler yansıttığı ve belirtilen amaçlar doğrultusunda Türkiye’de kullanılabileceğini göstermiştir.

ETEÇOM ve GOBDÖ-2-TV EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?

Özel Eğitim Bölümü Mezunları, Zihinsel/İşitme/Görme Engelliler Sınıf Öğretmenİ, Psikolog, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen, Çocuk Geişimi Öğretmeni/Uzmanı, Okul Öncesi Öğretmeni, Sosyal Hizmet Uzmanı, Fizyoterapist, Dil ve Konuşma Terapistleri ve alanda çalışan diğer uzmanlar ve eğitimciler…

Eğitim Sonunda Verilecek Belge:
ETEÇOM için “Uygulamacı Kullanım Sertifikası”
GOBDÖ-2-TV için “Bireysel Kullanım Sertifikası”

Eğitimi verecek uzman:
Prof. Dr. İbrahim H. Diken
http://www.ibrahimhalildiken.com/

EĞİTİM YERİ
ÇADEM PSİKOLOJİ ARAŞTIRMA BAKIRKÖY/İSTANBUL
www.cadempsikoloji.com

EĞİTİM TARİHİ
ETEÇOM :18 Ocak 2015 PAZAR 09.00 – 17.00
GOBDÖ-2-TV :18 Ocak 2015 PAZAR 17.30 – 20.30

KONTENJANLAR SINIRLIDIR.

EĞİTİM ÜCRETİ
ETEÇOM : 500 TL + KDV (KDV DAHİL 590 TL)
GOBDÖ-2-TV : 300 TL + KDV (KDV DAHİL 354 TL)
Eğitim materyalleri,çay-kahve ve ikramlar ücrete dahildir.

ÖN KAYIT İÇİN
14 KASIM 2014 TARİHİNE KADAR EĞİTİM ÜCRETİNİN %50 SİNİN (470 TL) BELİRTİLEN HESAP NUMARASINA YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR.

ÇADEM PSİKOLOJİ ADINA

DENİZBANK
BAKIRKÖY ÇARŞI ŞUBESİ
HESAP NO / ŞUBE : 2040-9675696-351
IBAN : TR61 0013 4000 0096 7569 6000 01

ÖNEMLİ UYARI !!!

• Bankaya ödeme yaparken katılımcı isminin belirtilmesi gerekmektedir.
• ATM’den ödeme durumunuzda ödeme yaptığınız anda 0212 570 06 07, 0531 994 83 07 numaralı telefonlarımızdan lütfen bilgi veriniz. (Ad Soyad ve TC Kimlik gibi bilgileriniz ATM ödemelerinizde gözükmemektedir.)
• Ödemenizi tamamladıktan sonra info@cadempsikoloji.com e-mail adresine veya ilgili telefon numaralarına ödeme bildirimi yapınız.
• Ücret yatırılmadan yapılan kayıtlar ön kayıt hükmündedir. Eğitime başlamadan önce ön kayıt bedeli ya da ücretin tamamının yatırılması gerekmektedir.
• Eğitim başlama tarihine 10 gün kaldıktan sonra eğitime katılım iptali ve eğitim ücreti iade talepleri kabul edilmemektedir.
• Herhangi bir sebepten ötürü, eğitime katılamayan kursiyer önceden bilgi vermek kaydıyla bu hakkını başka bir tarihte düzenlenecek olan eğitime katılmak sureti ile saklı tutar.
• ÇADEM PSİKOLOJİ hiçbir neden belirtmeksizin eğitimi iptal etme hakkını kendinde saklı tutar. Eğitim iptalinde ödemelerini yapmış olan katılımcıların ücretleri iade edilir.
• ÇADEM Psikoloji, eğitimlerin iptal edilmesi durumunda katılımcıların uğrayacağı ulaşım, konaklama ve diğer hiçbir zarardan sorumlu değildir.

SAYGILARIMIZLA
ÇADEM PSİKOLOJİ
Zeytinlik Mah. Fişekhane Sok. No:50/15 Bakırköy/İSTANBUL (Capacity AVM C Kapısı Karşısı)
0 212 570 06 07 – 0531 994 83 07 – 0532 484 60 86
info@cadempsikoloji.com
fatihcabuk@cadempsikoloji.com
fatihcabuk1203@gmail.com

 

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here